Inhoud en doel

In deze cursus wordt homiletiek (preekkunde) op een eenvoudig niveau aangeboden. Het doel is om iedereen die zich door God geroepen weet om een Bijbelse boodschap te brengen binnen de breedte van de gemeente van Christus toe te rusten bij het voorbereiden en houden van een boodschap.

We gaan hierbij uit van wat ‘Bijbelverklarende prediking’ wordt genoemd (Engels: expository preaching). Bij deze vorm van prediking is de tekst van de Bijbel uitgangspunt en richtpunt. Eenvoudig gezegd betekent het dat de hoofdgedachte van de Bijbeltekst de hoofdgedachte van de preek vormt. Bij Bijbelverklarende prediking gaan uitleg en toepassing hand in hand.

In deze cursus gaan theorie en praktijk samen op. De student wordt door middel van het onderwijs toegerust om zelf een preek te schrijven en te houden voor medestudenten.

 

Onderwijs

Studenten krijgen les over de grondbeginselen van het maken van een Bijbelverklarende preek. Aan de hand van deze aangereikte methode zullen ze zelf twee of meerdere preken schrijven. Verder worden er door diverse ervaren voorgangers lessen gegeven over verschillende onderwerpen die het preekproces aangaan, of ze nu te maken hebben met de tekst, de prediker of de hoorders. Voorbeelden hiervan zijn: wat preken is; christocentrische prediking; relevant spreken: verschillende groepen hoorders aanspreken; hoe goede toepassingen te maken; heldere illustraties en voorbeelden; hoe te preken uit de verschillende genres in de Bijbel; de rol van de Heilige Geest bij de voorbereiding en het brengen van de boodschap; etc.

Zie voor een compleet overzicht het cursusprogramma.

 

Praktijk

Tijdens de practicumlessen wordt er gewerkt aan de hand van de volgende werkvormen:

 • Analyse van enkele preken
 • Voordrachtoefening
 • Schrijven van een Bijbelverklarende preek (thuis)
 • Houden (voordragen) van een Bijbelverklarende preek (preekoefening)
 • Feedbackrondes na de preekoefening

Verder is er ruimte voor gezamenlijk zingen en bidden.

 

Eindtermen

Kennis, overtuiging

Aan het eind van deze cursus heeft de student kennis van en/of is overtuigd van het volgende:

 

 • De noodzaak en zegen van christocentrische prediking.
 • Wat preken inhoudt, wat het doel ervan is, en wat daarvoor nodig is.
 • De waarde van het gebed in de preekvoorbereiding.
 • De noodzaak van een door de Geest gedrenkte voorbereiding en leiding in de voordracht.
 • Wat de vereisten zijn om een goede prediker te zijn.
 • Hoe je moet preken vanuit de verschillende Bijbelse genres (verhalen, gelijkenissen, wetgeving, apocalyptiek, psalmen, etc.).
 • Hoe je goede toepassingen kunt maken.
 • Hoe je heldere illustraties en voorbeelden kunt verzamelen en gebruiken.
 • Welke verschillende groepen er onder je gehoor kunnen zitten en hoe je daarmee rekening moet houden in de preek.

 

Karakter

Aan het eind van deze cursus heeft de student vorderingen gemaakt op de volgende karaktergebieden:

 

 • Vastgeworteld in de intentie om geen mensenbehager te zijn, maar een behager van God, alleen bereid om te spreken wat God wil.
 • Leerbaarheid: het vermogen om in een ontvankelijke geest kritiek te kunnen incasseren op de eigen preek, en bereidheid om daarmee aan de slag te gaan.
 • Nederigheid over eigen kunnen, met grote verwachtingen van wat God door ons heen kan en wil doen.

 

Vaardigheden

Aan het eind van deze cursus is de student in staat:

 

 • Positief-kritisch naar preken van anderen te luisteren, die te analyseren op Schriftgetrouwe exegese, een logische opbouw die de aandacht vasthoudt, passende en concrete toepassingen, etc., En om deze observaties als onderbouwde, tactisch en zorgvuldig verwoorde feedback terug te geven aan de ander.
 • Aan de hand van een stappenplan van Bijbelverklarend preken zelf een Bijbelverklarende preek op te stellen, voor te bereiden en te houden.
 • Focus en functie vast te stellen op grond van de exegese.
 • Kritiek op de eigen preek te ontvangen (incasseren), te wegen en te verwerken, en hierdoor te groeien in de eigen rol als prediker.
 • De lesstof in de gevolgde themacolleges zoveel als mogelijk in zijn eigen preek te verwerken, als het gaat om goede toepassingen, verhelderende illustraties, etc.
 • Een preekschets op te stellen, en een preek zodanig voor te bereiden dat hij in staat is om hem vrij te brengen (mbv kernwoorden, mindmapping o.i.d.).
 • Gegroeid in voordrachtsvaardigheden als stemgebruik, gebaren, spreektempo, contact met hoorders.